Arealbarometer for Strand

Areal egnet for matproduksjon

Kommune: 1130

24. juli 2024

Nedbygging-ikon

Nedbygging

Dette skjer ofte rundt store byer og tettsteder, der også mye av den beste landbruksjorda ligger.
Gjengroing-ikon

Gjengroing

Jordbruksareal som av ulike årsaker ikke er i bruk lenger, vil gro igjen over tid.
Oppdyrking-ikon

Oppdyrking

Noe areal blir dyrket opp til åker og engareal, mens andre blir ryddet til innmarksbeite.

Hvorfor er det viktig å ta vare på matjorda?

  • Matjord er en knapp og ikke-fornybar ressurs
  • Klimautfordringene vil endre forutsetningene for matproduksjon over hele kloden
  • Befolkningsveksten gir behov for større arealer til jordbruk
  • Nok mat, trygg mat, kortreist mat og god mat blir en viktigere del av vår livskvalitet

Et dekar hvete kan gi 1000 brød hvert år!

Lite jordbruksareal i Norge sammenlignet med andre land

I Norge er kun 3 prosent av landarealet jordbruksareal, og bare en tredjedel av dette er egnet til produksjon av matkorn. Tre prosent er lavere enn i andre land det er naturlig å sammenligne oss med. For OECD-landene er andelen nær 40 prosent.

Stortinget har vedtatt at matproduksjon i Norge skal økes med 20 prosent fram til 2030.

Verdens befolkning passerte 7 milliarder mennesker i 2011, og er i 2050 beregnet til å være 9 milliarder. FAO har beregnet at den globale matproduksjonen må økes med 70 prosent innen 2050 for å sikre verdens befolkning tilstrekkelig med mat.

En slik utvikling vil sette produksjonsarealene under press. Det gjelder både tilgjengelig areal, og kvaliteten på jordressursene.